Kontakt os: +45 40545458

Handelsbetingelser

1.0 GYLDIGHED

1.1 Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer, med mindre andet skriftligt er aftalt.

1.2 I tilfælde af, at en mellem køber og sælger indgået skriftligt aftale er uklar, skal aftalen fortolkes i overensstemmelse med nedenstående salgs- og leveringsbetingelser.

2.0 TILBUD OG MELLEMSALG

2.1 Alle tilbud afgives skriftligt. Ved købers accept udarbejder Sælger en ordrebekræftelse. Først når Sælger har udarbejdet en ordrebekræftelse, som er underskrevet af Sælger og af køberen, er der indgået en endelig/bindende aftale, der således ikke etableres ved købers accept af Sælgers tilbud.

2.2 Alle tilbud vedrørende lagerprodukter afgives dog med forbehold for mellemsalg, indtil købers accept er fremkommet.

3.0 PRODUKTINFORMATION

3.1 Alle oplysninger og data i Sælgers materiale om produktinformationer og prislister kan hverken direkte eller indirekte anses for at indeholde garantier og er kun bindende i det omfang, aftalen udtrykkelig henviser til disse.

3.2 Sælger har eneret til førnævnte materiale, der ikke uden samtykke må kopieres eller anvendes til andet end det aftalte eller udleveres til tredjemand,

4.0 PRIS

4.1 Alle priser angives i danske kroner eks. moms, og køber må tåle prisændringer som følge af ændringer i told, skatter, afgifter og lign. i tidsrummet mellem tilbuds- og betalingsdatoer.

4.2 Hvis der er aftalt salg i udenlandsk valuta, forbeholder Sælger sig ret til prisændringer som følge af ændringer i valutakurser i nævnte tidsrum.

4.3 Såfremt leveringen er en dellevering, forbeholder Sælger sig ret til prisændringer i henhold til ovennævnte pkt. 4.1 og pkt. 4.2 for hver enkelt dellevering, med mindre andet skriftligt er aftalt.

5.0 BETALING

5.1 Der betales kontant ved leveringen med mindre andet skriftligt er aftalt eller angivet i fakturaen.

5.2 Efter forfaldsdagen beregnes rente med 2% pr. påbegyndt måned samt renters rente.

5.3 Køber er ikke berettiget til at modregne i købesummen, med mindre modfordringen skriftligt er anerkendt af Sælger.

5.4 Sælger er berettiget til som en betingelse for ordrens udførelse at kræve forudbetaling, sikkerhedsstillelse eller bankgaranti for købesummen.

5.5 Efter det aftalte leveringstidspunkt ligger det solgte for købers risiko, og der vil blive debiteret lagerleje efter Dansk Speditørforeningsnormaltakster.

6.0 EJENDOMSFORHOLD

6.1 Det solgte forbliver Sælgers ejendom indtil betaling af samtlige beløb, inkl. morarenter, vedrørende leverancen er erlagt fuldt ud. Varerne kan af Sælger kræves tilbageleveret fra køber eller tredjemand uden dokumentation for misligholdelse for købers side, indtil betaling er sket. Køber forpligter sig til at medvirke til tilbageleveringen af leverancen.

7.0 LEVERING

7.1 Aftalte leveringsklausuler skal fortolkes i overensstemmelse med de Incoterms, der er gældende ved aftalens indgåelse. Med mindre andet skriftligt er aftalt, sker leveringen ab lager.

7.2 Sælger forbeholder sig ret til dellevering og fakturering af dellevering.

8.0 ANSVAR FOR FORSINKELSER

8.1 Levering inden for 2 uger efter aftalt leveringstidspunkt betragtes ikke som forsinket levering.

8.2 Sælger er desuden ikke ansvarlig for forsinkelse, med mindre det kan godtgøres, at forsinkelsen kan tilregnes Sælger eller andre, for hvem Sælger er ansvarlig, som uagtsom.

8.3 Angivelse af leveringsterminer er fastsat efter bedste skøn, men Sælger forbeholder sig ret til at udskyde terminen på grund af omstændigheder, som er angivet i pkt. 13.0.

9.0 INSTRUKTION OG UDDANNELSE

9.1 Instruktion og uddannelse forestået af Sælger er kun inkluderet i salget, såfremt dette er aftalt skriftligt.

9.2 Al instruktion og uddannelse skal benyttes af køber inden 12 måneder efter levering.

10.0 ANSVAR FOR MANGLER

10.1 Ved levering har køber pligt til inden produkterne tages i brug, at undersøge det leverede og kan ikke senere påråbe sig mangler, der ved en sådan undersøgelse burde være opdaget af køber.

10.2 Sælger er berettiget til at foretage afhjælpning af eventuelle mangler ved omlevering/efterlevering inden for en rimelig tid.

10.3 Såfremt afhjælpning ikke kan finde sted, forbeholder Sælger sig ret til at meddele forholdsmæssigt afslag eller tage mangelfulde produkter retur mod godtgørelse af købesummen, uden at køber kan gøre yderligere ansvar gældende over for Sælger.

10.4 Købers misligholdelsesbeføjelser bortfalder, såfremt køberen eller tredjemand uden samtykke fra Sælger foretager tekniske ændringer eller selv udfører reparationer med uoriginale dele.

11.0 REKLAMATIONER

11.1 Ved mangler skal køber straks efter leveringen skriftligt reklamere overfor Sælger.

11.2 Reklamationer over mangelkrav fremkommet til Sælger efter 12 måneder fra leveringsdatoen er Sælger uvedkommende.

11.3 Der ydes maksimalt 12 måneders reklamationsret,

11.4 Der ydes ikke garanti på brugte varer. Ved enkelte brugte produkter kan derefter, særskilt aftale, ydes garanti.

11.5 Sælger modtager ikke varer retur. Såfremt det særskilt aftales, at sælger tager varer retur, skal varerne være ubrugte, i mangelfri stand samt i original og ubrudt emballage. Varene skal også være fri for smuds etc. Varer der er specielt producerede og eller hjemtaget til køber, modtager Sælger dog aldrig retur. Køber står for dækning af returomkostninger.

12.0 ANSVAR

12.1 For defekte produkter hæfter Sælger i det omfang, det fremgår af Købeloven. Køber skal behandle produkterne således som en god forretningskik foreskriver – og køber skal foretage det fornødne for at undgå bortkomst eller beskadigelse af produkterne.

12.2 Sælger hæfter endvidere kun for personskade, såfremt det dokumenteres, at skaden skyldes grov forsømmelse eller grov uagtsomhed fra Sælgers side.

12.3 Sælger hæfter ikke for tingskade efter leveringen og i øvrigt ikke for skade, der indtræder medens det solgte er i købers besiddelse, eller såfremt det solgte indgår i køberens produkter eller såfremt varerne ikke anvendes i erhvervsøjemed.

12.4 Såfremt Sælger måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde Sælger skadesløs, i det omfang det følger ovenstående, inklusive alle følgeskader.

12.5 Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge ved samme værneting og efter samme lovvalg som Sælger.

12.6 Hvis tredjemand fremsætter krav om produktansvar mod en af parterne, skal denne part straks underrette den anden herom,

13.0 FORCE MAJEURE

13.1 Sælger hæfter ikke for hel eller delvis forsinkelse eller manglende opfyldelse som følge af force majeure, herunder krig, oprør, strejke, lockout, blokade, eksport- og importforbud, beslaglæggelse, valutarestriktioner, almindelig produktknaphed, mangel på arbejdskraft og transportmidler, mangler ved leverancer fra underleverandører eller forsinkelse med sådanne, brand, naturkatastrofer eller lignende omstændigheder, som Sælger ikke har kunnet afværge.

13.2 Sælger skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette køber om sådanne omstændigheder.

13.3 Hver af parterne kan ansvarsfrit skriftligt annullere aftalen, når opfyldelsen har været umulig mere end 3 måneder på grund af force majeure.

14.0 ERSTATNINGSBEGRÆNSNING

14.1 Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab eller skade indtrådt hos køber eller tredjemand, og uden hensyn til hvorvidt et ansvar skyldes forsinkelse-, mangel-, eller produktansvar. For så vidt angår mangelansvar, kan erstatningen max. andrage fakturaværdien.

15.0 LOVVALG OG VÆRNETING

15.1 Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres efter Dansk Ret ved Retten i Sønderborg

16.0 COOKIES

16.1 Vores cookiepolitik er baseret på kravene i "Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr." Ved at besøge og anvende dette website giver du dit samtykke til denne cookiepolitik og indsamlingen af oplysningerne om dig.

16.2 Kvia ApS benytter oplysninger i cookies til at forbedre vores hjemmeside samt til at øge forståelsen af hvordan besøgende bruger kvia.dk. Den information, der samles, er udelukkende til statistisk brug.

Hjemmesiden indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:

Google Analytics - benyttes til statistik

Facebook - benyttes til statistik

Shopify - benyttes til statistik

Du kan indstille din browser til automatisk til at afvise cookies eller underrette dig hver gang et websted anmoder om at gemme cookies. Benyt din browsers hjælpefunktion for at få flere oplysninger.

17.0 KLAGEMULIGHEDER

17.1 Har du en klage over et produkt, købt i vores webshop, kan der sendes en klage til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning

Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby

Eller: www.forbrug.dk

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform.

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Angiver du en klage her, skal du oplyse vores e-mail adresse: info@kvia.dk